Besiktning

BTC Brandtekniskt Center AB är certifierad besiktningsfirma för besiktning av automatiska brandskyddsanläggningar. Vi utför tredjepartsbesiktningar av brandlarm, utrymningslarm, vattensprinkler, boendesprinkler, dimsprinkler, trycksatta stigarledningar, kökssläcksystem och gassläckanläggningar.

Våra besiktningsingenjörer har lång erfarenhet av alla typer av besiktningar. Vi hjälper dig oavsett hur stor eller liten anläggning du har. Vi arbetar över hela Sverige och har flera lokalkontor runt om i landet.

När krävs besiktning?

Enligt Svenska SBF-regelverk krävs alltid leveransbesiktning för en ny anläggning och årlig revisionsbesiktning för befintliga anläggningar. Den årliga revisionsbesiktningen kan inte ersättas av service eller årligt underhåll (ibland felaktigt benämnt revision eller teknisk revision). Det är enbart certifierade opartiska besiktningsfirmor som får utföra leverans- och revisionsbesiktning. Installatören eller anläggarfirman kan aldrig besiktiga sin egen installation eller sitt eget arbete, det krävs alltid en tredje part.

Ansvaret för att en anläggning blir besiktigad ligger hos anläggningsägaren – Kontakta oss så hjälper vi dig med bevakning så att dina anläggningar blir besiktigade i tid!

Vad är en besiktning och vad kontrolleras vid besiktningen?

Besiktning innebär en kompetent opartisk genomgång av din brandskyddsanläggning.

Besiktningsmannen går igenom alla utrymmen som omfattas av skyddet och kontrollerar att anläggningen uppfyller specificerad omfattning, kraven i reglerna, att anläggningen har anpassats efter eventuella ombyggnationer eller ändring av verksamhet samt att anläggningsskötaren har gjort sina kontroller och eventuell service har utförts. Vid besiktningen görs även funktionsprov av vitala funktioner för anläggningen.

Besiktningen dokumenteras i ett speciellt besiktningsintyg som utgör underlag för både det systematiska brandskyddsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet och underlag för att kravställaren ska kunna bedöma anläggningens skyddsvärde.

Om du väljer BTC som besiktningsfirma får du dessutom goda råd och tips om hur du kan förbättra din anläggning för att exempelvis undvika onödiga larm, förbättra skyddet m.m.

Olika typer av besiktningar:

Normbesiktning kallas den typ av opartisk besiktning som utförs enligt SBF-regler. Normbesiktning menas det som vardagligt kallas leveransbesiktning eller revisionsbesiktning.

En leveransbesiktning ska göras av nya anläggningar eller ny del av anläggningen. Leveransbesiktningen ska göras snarast efter installatörens färdigställande och kvalitetssäkring.

Revisionsbesiktning ska normalt göras av alla automatiska brandskyddsanläggningar årligen, med max 15 månaders intervall från föregående besiktning.

Båda besiktningstyperna får bara utföras av certifierade besiktningsfirmor med utsedd personal som har personlig certifering och god kunskap och erfarenhet av den aktuella anläggningstypen.

Entreprenadbesiktning kallas den besiktning som kontrollerar uppfyllandet av ett entreprenadkontrakt. De vanligaste formerna är förbesiktning och slutbesiktning av entreprenader. Det är AB04 och ABT06 som reglerar hur denna typ av besiktning ska utföras. Det finns inget formellt krav på certifikat för att få utföra enbart en entreprenadbesiktning. BTC har ändå valt att certifiera några besiktningsmän så att de är certifierade entreprenadbesiktningsmän. Det är en trygghet för dig som kund att kunna lita på att vi alltid uppfyller de formella kraven och att vi har gedigen kunskap.

Välj BTC för din entreprenadbesiktning så undviker du onödiga anmärkningar i ett senare skede. Vi utför både normbesiktning och entreprenadbesiktning i samband med slutbesiktningar av entreprenaden.

BTC utför även andra typer av brandskyddsbesiktningar, kontroll- och statusbesiktningar, riskanalyser och försäkringstekniska besiktningar.

Vanliga frågor vi får om besiktningar

Här nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna som vi får om besiktningar. Klicka på respektive fråga för att få fram ett svar.

Vad kostar en besiktning?

Det beror alltid på hur just din anläggning ser ut och hur omfattande den är. Vi besiktigar tex. brandlarmanläggningar med ett fåtal detektorer upp till flera tusen detektorer, som du själv förstår så blir det omöjligt att ge ett generellt pris på en besiktning. Vi arbetar nästan uteslutande mot löpande räkning, men om du vill ha ett fast pris eller en prisindikation, kontakta oss så löser vi det. Du kommer förstås att få frågan hur stor din anläggning är, det brukar gå att hitta i anläggarintyget för anläggningen.

Vi har service, varför ska anläggningen besiktigas?

En automatisk brandskyddsanläggning utförd enligt Brandskyddsföreningens regelverk ska alltid besiktigas av en besiktningsman utsedd av en certifierad besiktningsfirma. Det som installatören/anläggarfirman/servicefirman utför kallas underhåll och ska också utföras.

För den oinvigde kan det kännas som att vi gör samma sak, men skillnaderna är stora. Underhåll utförs av en tekniker från en servicefirma som är specialist på just ditt fabrikat. De ska bland annat kontrollera det tekniska, batterier, programuppdateringar etc.

En besiktningsman är alltid certifierad behörig ingenjör inom sitt område och arbetar opartiskt och märkesobundet. En besiktngsman ska bedöma om anläggningen fortfarande uppfyller ställda krav och att den anpassats till ändrad verksamhet eller ombyggand. En besiktningsman ska verifiera att anläggningen sköts, underhålls och hanteras på korrekt sätt. Här ingår även att kontrollera så att samordnade funktioner fungerar. Det är vanligt att detta faller mellan stolarna då det kan  vara olika aktörer som har olika delar av brandskyddet eller brandskyddsfunktioner (styrningar) i en fastighet.

Vid besiktningen kontrolleras även att anläggningen fungerar mot larmmottagaren och att de har korrekta uppgifter, denna behörighet saknar normalt övriga aktörer.

Är det lag på besiktning?

Vi får ofta frågan om det är lag på besiktning eller om det krävs besiktning. Frågan är inte alltid så enkel som den kan verka. Om du har ett avtalsvillkor där det står att en anläggning ska uppfylla ett visst utförande så ska du kunna visa detta genom tex. ett besiktningsintyg. Försäkringsanläggningar med FTR-villkor har ett uttryckligt krav att anläggningen ska besiktigas och att eventuella anmärkningar ska åtgärdas. Annars kan det vara så att försäkringen inte gäller fullt ut enligt avtalet.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2020:1 (som gäller alla arbetsplatser) så kan man läsa i 102 §: ”Arbetsgivaren ska se till att installationer för utrymning underhålls och kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska dokumenteras och arbetsgivaren ska ha tillgång till dokumentationen”. Här kan besiktningsintyget vara en del i den dokumentationen.

LSO – lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att du kan verifiera ditt brandskydd. En opartisk besiktning kan då vara underlag för att visa detta. Besiktningsintyget utgör underlag för både det systematiska brandskyddsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla ska göra enligt lag.

Är din anläggning ansluten till SOS eller Räddningstjänsten står det troligen i avtalet att anläggningen ska skötas, underhållas och besiktigas. Vissa räddningstjänster följer upp detta och om besiktningen inte är utförd kan anläggningen kopplas bort.

Om ett bygglov specificerar ett visst utförande för anläggningen eller att man ska följa ett SBF-regelverk blir det normalt krav på att hela regelverket ska följas och därmed skulle man kunna säga att det är krav på besiktning. Mer om detta kan du se i din brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning. Du behöver som fastighetsägare, nyttjanderättshavare eller verksamhet kunna visa att anläggningen uppfyller ställda krav. Besiktningsintyget visar helheten och funktioner som kanske saknas i ett installations- eller anläggarintyg.

Vad är en kravställare

Kravställare kallas den som ställt krav att anläggningen ska finnas, det kan vara

  • Myndighet genom lagstiftning
  • Försäkringsvillkor
  • Den som ska utföra åtgärd på anläggningen
  • Eget krav eller sk. egen ambition
Kan Räddningstjänsten besiktiga anläggningen?

Kort och enkelt – Nej! Räddningstjänsten är inte certifierade att utföra leverans- eller revisionsbesiktning. Den slutkontroll som de normalt kanske gör i ett bygge har inget att göra med besiktning av en automatisk brandskyddsanläggning. Däremot bör de fråga efter besiktningsintyget för att kunna bedöma anläggningen.

I vissa kommuner gör Räddningstjänsten årliga besök hos alla som har en automatisk brandskyddsanläggning. Detta för att kontrollera tex. nycklar mm. Ibland gör de funktionskontroller i brandlarmanläggningar. Denna kontroll är givetvis bra, men ersätter inte den årliga revisionsbesiktningen som ska utföras av certifierad besiktningsfirma.

Räddningstjänsten har varit hos oss och sagt att allt är OK, behövs en besiktning?

Räddningstjänsten har inte alltid kunskapen om hur detta med besiktning fungerar och att den ska utföras. Det är alltid du som anläggningsägare som är ytterst ansvarig för att uppfylla regler och krav. Om nu Räddningstjänsten sagt att det är OK och du inte behöver göra mer, be att få detta skriftligt. Den informationen kan du komma att behöva längre fram…

Vem ansvarar för att brandskyddsanläggningen fungerar?

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO ansvarar fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren tillsammans för brandskyddet. Lite mer konkret behöver det avtalas vem som ansvarar för vad. Det kan bli så att hyresgästen (nyttjanderättshavaren) inte får bedriva en viss verksamhet för att brandskyddet inte är tillfyllest.

Vad är en anläggningsskötare?

Anläggningsskötare kallas den person som sköter en automatisk brandskyddsanläggning. I skötsel ingår att utföra kontroller och prover med visst intervall. Anläggningsskötaren ansvarar också för från- och tillkoppling i anläggningen, men utför inte service, det ska skötas av anläggarfirman eller en servicefirma.

Anläggningsskötaren ska vid underhåll och besiktning vara behjälplig och ha tillgång till alla delar som omfattas av anläggningen.

Varför ska anläggningsskötaren ha utbildning?

I reglerna specificeras i flera fall minimikrav på utbildning, dels teoretisk utbildning (ett visst antal lektionstimmar), dels praktisk utbildning i sin egen anläggning.

Den teoretiska utbildningen krävs för att ha kännedom om regler och villkor som gäller för anläggningen samt viss grundläggande regelkunskap som behövs i fall anläggningen ändras.

Idag är ofta en brandskyddsanläggning en avancerad del i byggnadens totala brandskydd. Det är därför mycket viktigt att anläggningsskötaren har utbildning och kunskap i hur anläggningen fungerar och hur den ska skötas.

Skötsel ska normalt ske enligt senaste utgåvan av respektive regelverk, det är i nyare regelverk kravet förtydligats så att det finns en viss miniminivå för utbildningen.

Vad är en samordnad funktionsprovning?

En samordnad funktionsprovning visar att det som ska hända faktiskt händer. Idag är automatiska brandskyddsanläggningar ofta centrala i en fastighets brandskydd. Det är vanligt att det är olika aktörer som installerar tex. brandlarm, ventilation, styrning av ljus/ljud och brandgasventilation. För att detta ska fungera krävs samordning mellan olika installatörer och det verifieras vid samordnad funktionsprovning.

Vi kontrollerar dessa funktioner vid en besiktning.