Personuppgifter hos BTC Brandtekniskt Center AB

Uppdaterad 2022-09-01.

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakter med BTC Brandtekniskt Center AB (BTC) förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
BTC är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via www.brandteknisktcenter.se eller i övrigt lämnas till oss för att fullgöra ett avtal samt i övrigt för personuppgifter som behandlas inom bolaget.

Allmänna bestämmelser om personuppgifter
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestmmelserna i gällande lagstiftning. Personuppgifter som kan anses känsliga (till exempel personnummer) behandlas bara om starka skäl finns. BTC lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför BTC om det står klart att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda. Om du själv lämnar känsliga personuppgifter till oss, tex. inför en utbildning eller seminarie att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Insamling av personuppgifter
Vanligtvis kan www.brandteknisktcenter.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.
Däremot används så kallade cookies vid besök på www.brandteknisktcenter.se (se nedan). Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till BTC via hemsidan. BTC kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till BTC via brev, e-post, telefon eller genom att BTC får uppgifter från offentliga register. Om du själv anmäler dig till utbildning, seminarie eller liknande, skickar meddelande till oss eller du själv anmäler dig till våra utskickslistor så samtycker du och godkänner att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett sådant samtycke genom att avregistrera dig eller meddela oss på annat sätt. Observera dock att vissa uppgifter måste sparas enligt lag, regler och anvisningar i normer.

Ändamål
BTC samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person har begärt. BTC behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

Samtycke
BTC strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. BTC kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring
I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring (DM) anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som motsätter sig att personuppgifter används för DM har rätt att skriftligen anmäla detta till BTC och att därefter slippa få DM.

Överlämnande av personuppgifter
Personuppgifter lämnas normalt inte ut till andra organisationer utan att information om detta skett i förväg.

Säkerhet
BTC vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet.

Gallring
BTC bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för att fullgöra krav i norm, lag eller för statistik och bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse
Var och en har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av BTC. Om sådana personuppgifter finns hos BTC får berörd person efter begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som begär att få reda på sina uppgifter.
Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. BTC är skyldigt att vidta sådana åtgärder.

Cookies
BTC använder så kallade ”cookies” för att funktioner och tjänster på www.brandteknisktcenter.se ska fungera på rätt sätt. Du har alltid möjlighet att stänga av denna funktion i din webbläsare. Viss funktionalitet kan i så fall upphöra på sidorna.