Grundläggande brandskydd

Utbildningen syftar till att deltagaren kunskap i grundläggande brandskydd, hur bränder uppstår och hur man kan skydda sig genom förebyggande arbete. Utbildningen ger också kunskap om allmänna lagar och regler kring brandskydd.

Det är viktigt att också känna till vilka resurser som räddningstjänsten förfogar över samt hur byggnader är uppförda för att begränsa en brand. Hur fungerar utrymning? Vad finns det för hjälpmedel som varnar? Hur skall byggnaden vara utförd för att klara utrymningen? Byggherrens ansvar vid nybyggnation? Detta är några av de frågor som man får svar på i denna utbildning. Utbildningen innehåller också praktiska moment med övningsuppgifter där deltagaren får omsätta teori i praktik.

Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd. Utbildningen uppfyller kraven för ”grundläggande brandskydd” som krävs i norm för behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler och behörig ingenjör gassläcksystem.

Kursen leds av erfaren utbildare med lång erfarenhet av Räddningstjänst.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs för att gå kursen. Om du avser att certifera dig så måste grundkraven i respektive norm för behörig ingenjör uppfyllas. Se SBF 1007, SBF 2017, SBF 1018 respektive SBF 1001 för mer information.

INNEHÅLL (4 DAGAR):

 • Brandteori
 • Praktiska släckövningar med handbrandsläckare bl.a. inomhus i rökfylld miljö
 • Praktisk utrymningsövning i rökfylld miljö
 • BBR och Byggnadstekniskt brandskydd
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandskyddsdokumentation
 • Handbrandsläckare och brandposter
 • Utrymning vid brand
 • Riskhantering
 • Brandfarlig vara
 • El-brandrisker och orsaker
 • Information om Heta arbeten
 • Brandstiftare och brandorsaker
 • Fasta släckanordningar

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler eller behörig ingenjör gassläck. Utbildningen passar även för personer som vill kunna organisera brandskyddet inom det egna företaget.

GENOMFÖRANDE:
Utbildningen genomförs som lärarledd utbildning på plats vid utbildningsorten. Vissa delar är praktiska övningar under kontrollerade former. Kursmaterial och litteratur ingår i kurspriset och lämnas ut vid kursstart. Förtärning (lunch, fika) ingår alla kursdagar.

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas. Vi ansvarar ej för skador på kläder som kan uppstå i samband med praktiska övningar.

Kontakta Kattis Andersson om du har frågor om kursen.